Szanowni Państwo, informujemy że 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie sali 106 Starostwa Powiatowego w Szczecinku (ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek), o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie organu decyzyjnego Stowarzyszenia - Rady LGD.

Porządek obrad Rady LGD w dniu 18-06-2018r.:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Spisanie listy obecności;

3. Stwierdzenie quorum obrad Rady LGD;

4. Wybory komisji skrutacyjnej;

5. Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR;

7. Powołanie co najmniej 6 osobowych zespołów do oceny wniosków;

8. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursach:

1) nr 1/2018, który dotyczył zakresu tematycznego: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.

2) nr 2/2017/OW, który dotyczył zakresu tematycznego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.

9. Ocena ww. wniosków;

10. Zliczenie punktów;

11. Utworzenie list rankingowych;

12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych;

13. Wolne wnioski;

14. Zapytania członków Rady LGD;

15. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

 

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM