Stowarzyszenie Lokalna Grupa DZIAŁANIA POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2022 roku wynosi: 41 800 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowości Szczecinek może wynieść max. 3800 zł. Do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości Szczecinek, a realizowane w społecznościach wiejskich.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) mają siedzibę w gminach: gmina miejsko-wiejska Barwice, gmina miejsko-wiejska Borne Sulinowo, gmina wiejska Grzmiąca, gmina miejska Szczecinek, gmina wiejska Szczecinek.

2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać:

1) organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,

2) zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,

3) oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

4) grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

5) grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie. W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie wniosku w trybie opisanym w punkcie III.1.4), celem złożenia wniosku aplikacyjnego do Konkursu.

Wnioski należy składać do dnia 09 czerwca 2022 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

WAŻNE Jeżeli dane pytanie nie odnosi się do zaplanowanych działań, wnioskodawca może wpisać „Nie dotyczy”. ODL ma prawo skierować wniosek do poprawy, celem uzupełnienia przez wnioskodawcę, jeśli odpowiedź jest niewystarczająca.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!