Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania niniejszym informuje o szkoleniu Rady LGD POJEZIERZE RAZEM oraz pracowników biura LGD, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2018 r. w Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie.

Test running, chaussures, montres cardio gps et habits sports

Szkolenie dotyczy realizacji LEADER w ramach PROW 2014-2020 na obszarze LGD POJEZIERZE RAZEM z siedzibą w Szczecinku oraz wdrażania i realizacji założeń wynikających z zapisów umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr: 00006-6933-UM1610008/15 z dnia 16.05.2016r. podpisanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Tematyka szkolenia obejmować będzie:

1. Omówienie stanu wdrażania LSR, realizacji celów i wskaźników;

2. Omówienie prawidłowego sposobu wypełniania kart oceny operacji z uwzględnieniem najczęściej występujących błędów i wątpliwości;

3. Omówienie zmian w procedurach naboru wniosków na projekty konkursowe, grantowe i operacje własne oraz zmian w Regulaminie Rady wynikających z dostosowania ww. dokumentów do obowiązującego prawa;

4. Analiza i dyskusja w zakresie przedstawionego materiału spotkania.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM