W ubiegły czwartek (14.09.2023 r.) miało miejsce podpisanie kolejnej umowy na realizację operacji pt. „Utworzenie mobilnej działalności świadczącej usługi kosmetyczne”.

Beneficjentką jest Pani Aleksandra Gnyp, która złożył wniosek w ramach naboru wniosków nr 2/2023 dotyczącego zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej”.

Kwota wsparcia to 50 000,00 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji operacji.