Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa) w siedzibie Fundacji im. St. Karłowskiego w Juchowie (Juchowo 54 A, 78-446 Silnowo) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM – Rady LGD.

Porządek obrad Rady LGD w dniu 14 czerwca 2023 r.

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Spisanie listy obecności stwierdzenie quorum obrad Rady LGD;

3. Wybory komisji skrutacyjnej i sekretarza;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5.Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności, weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami za pomocą baz danych CEiDG i KRS;

6. Powołanie co najmniej 6 osobowych zespołów do oceny wniosków;

7. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursie: nr 1/2023, który dotyczył zakresu tematycznego: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

8. Ocena wniosków:

8.1 Ocena zgodności z LSR;

8.2 Ocena operacji wg lokalnych kryteriów;

9. Zliczenie punktów;

10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych/niezgodnych z LSR;

11. Utworzenie listy rankingowej;

12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę rankingową operacji wybranych/niewybranych do udzielenia wsparcia;

13. Podjęcie uchwał w stosunku do każdego wniosku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania;

14.Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności, weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami za pomocą baz danych CEiDG i KRS;

15. Powołanie co najmniej 6 osobowych zespołów do oceny wniosków;

16. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursie nr 2/2023, który dotyczył zakresu tematycznego: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.”

17. Ocena ww. wniosków:

17.1 Ocena zgodności z LSR;

17.2 Ocena operacji wg lokalnych kryteriów;

18. Zliczenie punktów;

19. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych/niezgodnych z LSR;

20. Utworzenie listy rankingowej;

21. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę rankingową operacji wybranych/niewybranych do udzielenia wsparcia;

22. Podjęcie uchwał w stosunku do każdego wniosku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

23.Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności, weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami za pomocą baz danych CEiDG i KRS;

24. Powołanie co najmniej 6 osobowych zespołów do oceny wniosków;

25. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursie: nr 3/2023, który dotyczył zakresu tematycznego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.”

26. Ocena ww. wniosków: 26.1 Ocena zgodności z LS: 26.2 Ocena operacji wg lokalnych kryteriów;

27. Zliczenie punktów;

28. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych/niezgodnych z LSR;

29. Utworzenie listy rankingowej;

30. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę rankingową operacji wybranych/niewybranych do udzielenia wsparcia;

31. Podjęcie uchwał w stosunku do każdego wniosku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania;

32. Wolne wnioski;

33. Zapytania członków Rady LGD;

34. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

 

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM