W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Szczecinku doszło do podpisania umowy, którą ze strony LGD POJEZIERZE RAZEM parafowali Pan Paweł Mikołajewski – Prezes Stowarzyszenia oraz Pan Ryszard Jasionas – Sekretarz Stowarzyszenia, a ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa – Wicemarszałek.

Nike Air Max 98

Umowa ta dotyczyła projektu grantowego nr 3/2018/G w ramach 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt.: „Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Kwota pomocy z umowy: 87 423,00 zł.

Projekt obejmuje 7 zadań:

1. Zadanie pierwsze to operacja pn. Promocja obszaru objętego LSR, uwzględniając nowy produkt turystyczny miejscowości Borne Sulinowo – strzelnicę sportowo-rekreacyjną, której podjęło się Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie „GILZA”.
Realizacja zadania polegać będzie na wydaniu materiałów promujących obszar objęty LSR, uwzględniając nowopowstający produkt turystyczny – strzelnicę sportowo-rekreacyjną, poprzez wydanie ulotek, gadżetów promocyjnych, stworzenie strony internetowej i 2-3 minutowego filmu promocyjnego. Wszystkie wydane materiały promocyjne będą bezpłatne. Projekt będzie promował walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne obszaru Bornego Sulinowa i okolic. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 10 898,00 zł.

2. Zadanie drugie to operacja pn. Na szlaku dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty pieczenia chleba Gwdowskiego w siedzibie Stowarzyszenia. Festiwal chleba i produktów regionalnych na działce numer 250 w Gwdzie Małej, która będzie realizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy.
Operacja polega na przeprowadzeniu warsztatów z wypieku chleba gwdowskiego wpisanego na listę dziedzictwa kulinarnego oraz zorganizowaniu festiwalu chleba i produktów regionalnych. Operacja ma na celu przekazanie tradycji pieczenia chleba młodemu pokoleniu oraz promocji zdrowego stylu życia poprzez zdrową, organiczną żywność przygotowaną na bazie surowców naturalnych wytwarzanych na wsi. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 6 800,00 zł.

3. Zadanie trzecie to operacja pn. Organizacja konferencji naukowej pn. „Śladami przeszłości” oraz wystawy w miejscowości Borne Sulinowo, organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID.
W ramach zadania zorganizowana zostanie konferencja, której celem będzie poznanie nieznanych faktów historycznych i kulturowych, jako elementów tożsamości i lokalnego dziedzictwa. Wygłoszone na konferencji referaty zostaną zebrane i opublikowane. Uzupełnieniem konferencji będzie wystawa przygotowana przez uczniów szkół z Bornego Sulinowa oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bornego Sulinowa, na której zostaną zaprezentowane materiały archiwalne: dokumenty, zapiski i zdjęcia. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 14 225,00 zł.

4. Zadanie czwarte to operacja pn. Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół w Bornem Sulinowie, która będzie realizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół.
Celem przedsięwzięcia będzie wzmocnieniu zaplecza technicznego organizacji poprzez doposażenie istniejącej już Galerii OSTP, mieszczącej się w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji. W ramach zadania planowane jest zakupienie gabloty do ekspozycji rękodzieła artystycznego, zakupienie prowadnic do zawieszania obrazów oraz zakup aparatu fotograficznego, aby możliwe było upamiętnienie wszelkich wernisaży, finisaży i plenerów, organizowanych przez Stowarzyszenie. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 15 000,00 zł.

5. Zadanie piąte to operacja pn. Restauracja ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego w Gwdzie Wielkiej wraz z tablicą informacyjną o wartości historycznej obiektu, której podejmie się Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gwdzie Wielkiej.
Celem zadania będzie poddanie pracom restauratorskim wewnętrznych ścian kościoła, które wykona uprawniona do tego firma. Przeprowadzone prace renowacyjne przywrócą estetyczny wygląd wnętrza kościoła i pozwolą bardziej wyeksponować polichromię na drewnianych elementach wyposażenia świątyni. Ponadto w kościele zostanie zamontowana tablica historyczna, na której zamieszczony zostanie opis dziejów miejscowości. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 15 000,00 zł.

6. Zadanie szóste to operacja pn. „Renowacja miejsca tradycji w Piaskach”, którą będzie realizowała Gmina Barwice.
Operacja zakłada renowacje miejsca tradycji w Piaskach. Jest to cokół poległych w I wojnie światowej żołnierzy (mieszkańców miejscowości). Planowana do zrealizowania operacja służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej która wielokrotnie sygnalizowała konieczność zadbania o miejsce pamięci. Sprawę te podnoszono m.in. podczas spotkań z Burmistrzem oraz z sołtysem. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 14 800,00 zł.

7. Zadanie siódme to operacja pn. Promocja obszaru LSR poprzez oznakowanie jezior: Komorze, Pile i Wierzchowo przy pomocy tablic z mapami batymetrycznymi 3D, którą zrealizuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Szczecinku.
Planowana do realizacji operacja zakłada oznakowanie trzech jezior obszaru LGD – jeziora Wierzchowo, jeziora Pile i jeziora Komorze, przy czym dla jezior Wierzchowo i Pile z uwagi na ich wielkość tablice zostaną posadowione w dwóch różnych lokalizacjach. Tablice będą zawierały m.in. ogólne informacje o jeziorze, jego linii brzegowej, głębokości oraz ukształtowaniu dna w wizualizacji 3D. Posadowienie opisywanych tablic wpłynie pozytywnie na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, ale również na zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru poprzez promowanie i reklamowanie jezior, które na pewno takie dziedzictwo stanowią. Są one też jednocześnie swoistym produktem lokalnym jako część obszaru Pojezierza Drawskiego i będą przez realizację operacji jako ten produkt promowane. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 10 700,00 zł.