Dnia 16 listopada br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich Łobzie odbyło się kolejne z cyklu, trzecie już robocze spotkanie LGD-ów Pomorza Zachodniego. Spotkanie poświęcone było pracom nad budową i tworzeniem lokalnych strategii rozwoju poszczególnych Grup LGD na lata 2015-2021 w zakresie Programu Operacyjnego PROW 2014-2020 w ramach inicjatywy Leader wdrażanej poprzez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Na wstępie poniedziałkowego spotkania uczestnicy przystąpili do wyboru członków Prezydium Zachodniopomorskiej Sieci Leader. W skład Prezydium weszli: Ireneusz Kostka-LGD Lider Pojezierza z Barlinka, Justyna Wiktorowicz-LGD DIROW z Gryfina, Agnieszka Brodowska-LGD Powiatu Świdwińskiego ze Świdwina oraz Dariusz Siubdzia-LGD POJEZIERZE RAZEM ze Szczecinka. Skład Prezydium Sieci uzupełniła Monika Matławska-LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego z Goleniowa, jako przedstawiciel Zachodniopomorskiej Sieci Leader w Grupie Roboczej ds. KSOW, tj. grupie tematycznej powołanej do spraw podejścia Leader. Prezydium Zachodniopomorskiej Sieci Leader LGD-ów Pomorza Zachodniego ukonstytuowało się w sposób następujący:

1. Ireneusz Kostka-Prezydent Sieci

2. Agnieszka Brodowska-Zastępca

3. Dariusz Siubdzia-Członek

4. Justyna Wiktorowicz-Członek

5. Monika Matławska-Członek.

Ponadto ustalono, iż przewodnictwo w Zachodniopomorskiej Sieci Leader jest przejściowe i obejmuje okresy półroczne przewidziane dla każdego z Członków Prezydium. Kadencja władz trwa 4 lata.

W trakcie spotkania w Łobzie omówiono takie zagadnienia jak, m.in.:

I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
1. FORMA PRAWNA I NAZWA STOWARZYSZENIA
2. OBSZAR
3. POTENCJAŁ LGD

II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR

III. Diagnoza obszaru LGD – opis obszaru i ludności
1. Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze oraz ukształtowanie powierzchni
2. Turystyka
3. Działalność organizacji pozarządowych
4. Uwarunkowania rynku pracy
5. Uwarunkowania gospodarcze i przedsiębiorczość
5. Grupy defaworyzowane

IV. Analiza SWOT

V. Cele i wskaźniki
1. Logika realizacji LSR
2. Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć dla potrzeb LSR
3. Cele i komplementarność w LSR
4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć

VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
1. Formy wsparcia operacji w ramach LSR
2. Cel tworzenia procedur
3. Zakres procedur
4. Procedura standardowa
5. Procedura grantowa
6. Formułowanie kryteriów wyboru
7. Innowacyjność VII. Plan działania

VIII. Budżet LSR

IX. Plan komunikacji

X. Innowacyjność

XI. Zintegrowanie

XII. Monitoring i ewaluacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM podczas poniedziałkowego spotkania reprezentowali: Dariusz Siubdzia, Dyrektor Biura LGD oraz Joanna Grosicka, Koordynator merytoryczny ds. LSR.
W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w osobach: Karolina Jerzy, Główny Specjalista Biura Projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Milena Wojtasik, Inspektor Biura Projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Łobeskie spotkanie robocze Grup LGD Pomorza Zachodniego cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników i przedstawicieli poszczególnych Grup LGD. Kolejne spotkanie LGD-ów Pomorza Zachodniego wyznaczona na 25 listopada br. , które odbędzie się w siedzibie LGD DIROW w Gryfinie.

Tekst: Dariusz Siubdzia, Dyrektor Biura LGD POJEZIERZE RAZEM
Zdjęcia: Ireneusz Kostka, LGD Lider Pojezierza