Na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia; Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 7 lutego 2024 r. (środa) o godzinie 13.00 w Internacie Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Warcisława IV (1 Maja 19, 78-400 Szczecinek.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie ustala się II termin na godzinę 13:15 tego samego dnia.

Uchwały podjęte w tym terminie będą wiążące dla Stowarzyszenia. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM przewidziany na dzień 7 lutego oraz materiały pomocnicze są w trakcie opracowywania i zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.

Członek Stowarzyszenia może być reprezentowany na Walnym Zebraniu przez pełnomocnika, przy czym jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż dwóch członków Stowarzyszenia, chyba że reprezentuje członków Stowarzyszenia pozostających w jednym gospodarstwie domowym (dopuszcza się możliwość posiadania większej liczby pełnomocnictw).

Wzór pełnomocnictwa w załączeniu: