Niezbędne logotypy Unii Europejskiej, PROW 2014-2020 oraz LEADER dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Logotypy programu „Działaj Lokalnie” znajdują się na stronie: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/materialy-do-pobrania/

Natomiast logotypy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zamieszczone są poniżej:

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

 

 

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM dla programu „Działaj Lokalnie”

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia usług dostępu do generatora wniosków, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

1.   ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM z siedzibą w ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek (dalej: „Administrator”).

2.   CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

1) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

a)     dane identyfikujące (imię (imiona), nazwisko),

b)    dane kontaktowe (telefon, adres e-mail),

c)     dane przekazywane we wniosku grantowym,

d)    wizerunek (zdjęcia, filmy).

    2) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów statutowych, w szczególności zaś w celu:

a)     współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach programu „Działaj Lokalnie” – do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umów (umożliwienie złożenia wniosku, ocena formalna i merytoryczna wniosków), realizacji zawartych umów, w tym takich celów jak uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach (w tym dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach ciał statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji członkowskiej), księgowych, podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c)     jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d)    dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z złożonymi wnioskami lub realizowanymi grantami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e)     wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym: statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f)     ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

g)    Administrator może przetwarzać Pani/Pana wizerunek w zakresie innym niż wynikający z monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Administratora (zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.   ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

2) W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

a)     podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji,

b)    oraz odrębnym administratorom, w szczególności Stowarzyszeniu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz fundatorowi programu „Działaj Lokalnie” (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której obowiązki jako administratora w zakresie wynikającym z RODO realizuje Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa),

c)     podmiotom udzielającym finansowania na rzecz programu „Działaj Lokalnie”.

3) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem danych przekazywanych fundatorowi programu „Działaj Lokalnie”, które mogą być przekazywane przez fundatora do USA.

 

4.   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

a)     dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;

b)    w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

c)     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;

d)    w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5.   PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 

1) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 

a)     prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),

 

b)    prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

 

c)     prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

 

e)     prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 

f)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

 

g)    prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

 

6.   SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:

 

a)     adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

b)    adres korespondencyjny: ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;

c)     telefon kontaktowy: 0-94-37-292-63.

7.   SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu, tj. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.   ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

 

 

 

W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani otrzymywaniem newslettera Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM prosimy o wysłanie wiadomości e-mail o treści „Zamawiam newsletter” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, tel/fax: 94-37-292-63, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji -  newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,

4) Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:

· w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

· w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

· w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są i w jakim zakresie Pani/Pana dane osobowe oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do nich.

5) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7) Pani/Pana dane osobowe udostępniamy innym jednostkom w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Lp.

Data podpisania umowy

Numer naboru

Numer wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Miejsce realizacji operacji

Kwota wsparcia w PLN

Kwota obciążająca budżet LSR

Wartość skumulo-wana

1.

2017-05-11

1/2016

8/LGD-PR
/PDG
/2016

Marek Andrzej Wójciszyn

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - adaptacja budynku stajni pod ośrodek wypoczynkowo-jeździecki w Stepieniu

Stepień, Gmina Biały Bór

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2.

2017-05-11

1/2016

6/LGD-PR
/PDG
/2016

Zbigniew Ziojła

Kojce hotelowe, szkolenie psów myśliwskich i obronnych

Ostropole, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

100 000,00

3.

2017-05-11

1/2016

13/LGD-PR/PDG
/2016

Agnieszka Dziubańska

Produkcja żywności metodami tradycyjnymi z wykorzystaniem produktów lokalnych

Jelenino, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

150 000,00

4.

2017-05-11

1/2016

1/LGD-PR
/PDG
/2016

Mieczysław Andrzej Grabowski

Kompleksowa muzyczna obsługa imprez w zakresie nagłaśniania i oświetlania

Grabowo, Gmina Biały Bór

50 000,00

50 000,00

200 000,00

5.

2017-05-11

1/2016

5/LGD-PR
/PDG
/2016

Ryszard Gałek

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług mechanicznych i handel częściami zamiennymi

Przystawy, Gmina Grzmiąca

50 000,00

50 000,00

250 000,00

6.

2017-05-11

1/2016

2/LGD-PR
/PDG
/2016

Maciej Jankowski

Utworzenie firmy nagłośnieniowo-oświetleniowej Yanko Events Light & Sound

Sulikowo, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

300 000,00

7.

2017-05-24

1/2016

14/LGD-PR/PDG
/2016

Andrzej Paweł Turczyn

Utworzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego "WOBBLERWELT" - produkcja artykułów wędkarskich

Piaski, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

350 000,00

8.

2017-05-25

1/2016

3/LGD-PR
/PDG
/2016

Marta Anna Czuszel

Sklep internetowy jako forma prowadzenia przedsiębiorstwa z terenów obszarów wiejskich

Parsęcko, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

400 000,00

9.   

2017-05-31

1/2016

9/LGD-PR
/PDG
/2016

Wojciech Benedykt Więckowski

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia firmy - Agencja Muzyczna Folk

Przyjezierze, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

450 000,00

10. 

2017-05-31

1/2016

7/LGD-PR
/PDG
/2016

Anna Małgorzata Malarska

Deko Serwis - obsługa dekoratorska imprez

Silnowo, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

500 000,00

11. 

2017-06-19

1/2017

2/LGD-PR
/BI
/2017

Gmina Borne Sulinowo

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława

Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława, Gmina Borne Sulinowo

114 524,00

179 985, 10

679 985,10

12. 

2017-07-19

1/2017

1/LGD-PR
/BI
/2017

Gmina Biały Bór

Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze

Biały Bór, Gmina Biały Bór

74 395,00

116 918,44

796 903,54

13. 

2017-07-28

1/2017

3/LGD-PR
/BI
/2017

Gmina Szczecinek

Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz

Godzimierz, Gmina Szczecinek

40 086,00

63 000,00

859 903,54

14. 

2017-08-08

LGD POJE-ZIERZE RAZEM  Projekt Współpracy Międzyna-rodowej 

Młodzieżowa Akademia Komunikacji MAK

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Obszar Opawski (Czechy), Lubuski i Pomorze Zachodnie

20 000,00

20 000,00

879 903,54

15. 

2017-11-03

2/2017

2/LGD-PR
/RDG
/2017

EU-PARTNER POLSKA Gabriela Skórcz

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa EU-PARTNER POLSKA Gabriela Skórcz poprzez inwestycje polegające na budowie i wyposażeniu budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwoju usług turystycznych

Piława, Gmina Borne Sulinowo

200 000,00

200 000,00

1 079 903,54

16. 

2017-10-27

2/2017

1/LGD-PR
/RDG
/2017

Rafał Krzysztof Broda Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Rozwój działalności gospodarczej poprzez dywersyfikację usług i tworzenie lokalnej marki produktu

Parsęcko, Gmina Szczecinek

106 485,00

106 485,00

1 186 388,54

17. 

2017-11-09

2/2017

7/LGD-PR
/RDG
/2017

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BIO-ZBYT" Zbigniew Ciszek

Rozwój PHU "BIO-ZBYT" poprzez zakup maszyn i stworzenie stanowiska pracy

Biały Bór, Gmina Biały Bór

112 000,00

112 000,00

1 298 388,54

18. 

2017-11-14

2/2017

5/LGD-PR
/PDG
/2017

Przedsiębiorstwo Usług Leśnych Forest Sp. z o.o.

Rozwój działalności spółki Forest poprzez zakup maszyny typu frezarka oraz zatrudnienie pracownika

Sitno, Gmina Szczecinek

195 000,00

195 000,00

1 493 388,54

19. 

2018-03-05

4/2017

4/LGD-PR
/BIR
/2017

Gmina Grzmiąca

Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alei na cmentarzu w Grzmiącej - etap I

Grzmiąca, Gmina Grzmiąca

98 244,00

154 300,44

1 647 688,98

20. 

2018-03-09

4/2017

2/LGD-PR
/BIR
/2017

Gmina Barwice

Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek na cmentarzu w Barwicach

Barwice, Gmina Barwice

114 534,00

180 000,00

1 827 688,98

21. 

2018-03-21

4/2017

5/LGD-PR
/BIR
/2017

Gmina Biały Bór

Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze

Biały Bór, Gmina Biały Bór

44 144,00

69 377,39

1 897 066,37

22. 

2018-03-21

4/2017

1/LGD-PR
/BIR
/2017

Gmina Szczecinek

Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz - II etap

Godzimierz, Gmina Szczecinek

73 174,00

114 999,98

2 012 066,35

23.   

2018-03-29

3/2017

1/LGD-PR
/PDG
/2017

Natalia Maria Jasionas

Mobilny gabinet kosmetyczny Look Beauty

Gwda Wielka, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

2 062 066,35

24.   

2018-04-03

3/2017

4/LGD-PR
/PDG
/2017

Marcin Jakub Anikiej

Wspieranie przedsiębiorczości w zakresie rozwoju turystyki jako wzrost atrakcyjności i efektywności Regionu Pojezierza

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

2 112 066,35

25.   

2018-04-04

3/2017

12/LGD-PR/PDG
/2017

Tomasz Arkadiusz Kleinszmid

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – usługi ogólnobudowlane

Biały Bór, Gmina Biały Bór

50 000,00

50 000,00

2 162 066,35

26.   

2018-04-10

3/2017

7/LGD-PR
/PDG
/2017

Dominika Izabela Kwinta

Utworzenie Klubu Malucha „Słoń Dominik” dla dzieci do lat 3

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

2 212 066,35

27.   

2018-04-10

5/2017

2/LGD-PR
/PR
/2017

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Organizacja Festiwalu Produktów Tradycyjnych w Bornem Sulinowie

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

31 830,00

50 024,79

2 262 091,14

28.   

2018-04-12

3/2017

11/LGD-PR/PDG
/2017

Iwona Zawieśnicka - Szydlik

Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z produkcją materiałów wideo

Ciemino, Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

2 312 091,14

29.   

2018-04-19

3/2017

6/LGD-PR/PDG
/2017

Radosław Kisielewski

Utworzenie przedsiębiorstwa: „Kancelaria konsultingu biznesowego Radosław Kisielewski – doradztwo prawne, outsourcing księgowo – kadrowy”

Kaliska, Biały Bór

50 000,00

50 000,00

2 362 091,14

30.   

2018-04-19

3/2017

10/LGD-PR/PDG
/2017

Krzysztof Lechowicz

Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie architektury

Biały Bór, Gmina Biały Bór

50 000,00

50 000,00

2 412 091,14

31.   

2018-04-19

3/2017

2/LGD-PR
/PDG
/2017

Michał Osuch

Utworzenie działalności gospodarczej – Biuro Ochrony PROGRESS Michał Osuch

Barwice, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

2 462 091,14

32.   

2018-07-10

LGD POJE- ZIERZE RAZEM  Projekt Współpracy Regionalnej 

Strefa Aktywności Społecznej SAS

Działania integrujące i aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich, pobudzenie aktywności lokalnej społeczności z terenów objętych realizacją zadania

Gm. Barwice Gm. Biały Bór Gm. Grzmiąca Gm. Szczecinek Gm. Borne Sulinowo

80 000,00

80 000,00

2 542 091,14

33.   

2018-12-05

1/2018

3/LGD-PR/PDG
/2018

Waldemar Adam Soćko

Utworzenie podmiotu działającego w branży handlowo-usługowej

Borne Sulinowo/ Szczecinecki

50 000,00

50 000,00

2 592 091,14

34.   

2018-12-05

6/2018

1/LGD-PR/RI
/2018

Gmina Szczecinek

Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Spore, gm. Szczecinek

Szczecinek/ Szczecinek

53 623,00

84 319,65

2 676 410,79

35.   

2018-12-05

1/OW/2017

1/LGD-PR/P
/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM poprzez wyrób gadżetów oraz wydanie publikacji w postaci map turystycznych

Szczecinek/ Szczecinek

50 000,00

50 000,00

2 726 410,79

36.   

2018-12-07

4/2018

5/LGD-PR
/RDG
/2018

Dorota Czutro

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług kosmetycznych

Powiat Szczecinecki/ Gmina Biały Bór

40 786,00

40 786,00

2 767 196,79

37.   

2018-12-12

1/2018

2/LGD-PR
/PDG
/2018

Wojciech Jerzy Szałek

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fumigacji i zamgławienia

Łubowo/ Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

2 817 196,79

38.   

2018-12-19

4/2018

1/LGD-PR
/RDG
/2018

Paweł Brysiak, Z.P.H. Brystal

Wzrost potencjału firmy Brystal przez budowę hali produkcyjnej w miejscowości Marcelin

Marcelin/ Gmina Szczecinek

230 000,00

230 000,00

3 047 196,79

39.   

2018-12-19

4/2018

3/LGD-PR
/RDG
/2018

Piotr Gąsienica, Usługi Leśno-Budowlane WALD-BUD PIOTR GĄSIENICA

Zwiększenie konkurencyjności firmy Usługi Leśno-Budowlane WALD-BUD Piotr Gąsienica poprzez zakup koparko-ładowarki na potrzeby działalności

Łubowo/ Gmina Borne Sulinowo

150 000,00

150 000,00

3 197 196,79

40.   

2018-12-19

4/2018

4/LGD-PR
/RDG
/2018

Tomasz Nowacki, AGROTNOM

Rozwój działalności o usługi serwisowe poprzez budowę budynku serwisowego wraz z wyposażeniem

Sitno/ Gmina Szczecinek

140 000,00

140 000,00

3 337 196,79

41.   

2018-12-19

1/2018

8/LGD-PR-
PDG
/2018

Katarzyna Anna Harabin

Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie Happy Land

Barwice/Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

3 387 196,79

42.   

2018-12-31

LGD POJEZIE-RZE
RAZEM

Projekt
grantowy
Nr 5/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Operacja pt. ,,Edukacja, aktywizacja i integracja – organizacja wydarzeń i szkoleń dla lokalnej społeczności na terenie gminy Borne Sulinowo’’

Obszar LGD POJEZIERZE RAZEM

70 450,00

70 450 00

3 457 646,79

a)

2018-12-31

5/2018/G

1/LGD-PR
/WK5
/2018/PG

Stowarzyszenie Borneńskie Wrzosy

,,Kaziuki na wesoło’’ w Bornem Sulinowie

Gmina Borne Sulinowo

23 810,00

23 810,00

3 411 006,79

b)

2018-12-31

5/2018/G

2/LGD-PR
/WK5
/2018/PG

Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Bornego Sulinowa

W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie

Gmina Borne Sulinowo

46 640,00

46 640,00

3 457 646,79

43.   

2019-03-07

5/2018

1/LGD-PR
/P/2018

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Radacz studium krajobrazu kulturowego przywrócenie tożsamości miejsca

Juchowo, Radacz, Gmina Borne Sulinowo

92 985,00

92 985,00

3 550 631,79

44.   

2019-03-20

1/2018

6/LGD-PR-
PDG/2018

Arkadiusz Czubaszek

,,Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia firmy – Firma Usługowo – Budowlana’’

Wierzchowo, Gmina Wiejska Szczecinek

50 000,00

50 000,00

3 600 631,79

45.   

2019-03-20

LGD POJEZIE-RZERAZEM

Projekt grantowy
Nr 7/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Operacja pt. ,,Działania kształtujące postawy przedsiębiorcze, proekologiczne i innowacyjne na terenie działania LGD POJEZIERZE RAZEM’’

Obszar LGD POJEZIERZE RAZEM

125 415,00

125 415,00

3 726 046,79

a)   

2019-03-20

7/2018/G

1/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

,,Bądź EKO’’

Gmina Borne Sulinowo

9 382,00

9 382,00

3 610 013,79

b)   

2019-03-20

7/2018/G

2/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie, którego opiekunem jest Pani Zofia Szczepanowska z GRUPY NIEFORMALNEJ Kierownik grupy

,,Nauka, ekologia, przedsiębiorczość’’

Gmina Borne Sulinowo

9 312,00

9 312,00

3 619 325,79

c)

2019-03-20

7/2018/G

3/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Stowarzyszenie ''Gmina z pomysłem''

,,Puchar Regionalny Nordic-Walking Biały Bór 2019’’

Gmina Biały Bór

15 000,00

15 000,00

3 634 325,79

d)

2019-03-20

7/2018/G

4/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych

,,Flora i fauna do nas puka, przyjaciół pewnie szuka’’

Gmina Barwice

10 856,00

10 856,00

3 645 181,79

e)

2019-03-20

7/2018/G

5/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego z Juchowa

,,W zgodzie z naturą – gospodarstwo ekologiczne w Juchowie miejscem edukacji i młodzieży w trosce o zdrowy styl życia i zrównoważony rozwój’’

Gmina Borne Sulinowo

43 114,00

43 114,00

3 688 295,79

f)

2019-03-20

7/2018/G

6/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy

,,NATURALNIE w Gminie Szczecinek’’

Gmina Wiejska Szczecinek

37 751,00

37 751,00

3 726 046,79

46.   

2019-03-27

4/2018/G

Projekt grantowy
Nr 4/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Operacja pod tytułem: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM’’

Obszar LGD POJEZIERZE RAZEM

226 557,00

226 557,00

3 952 603,79

a.

2019-03-27

4/2018/G

1/LGD-PR
/RI/2018/PG

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

„Cafe Senior”

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

6 302,00

6 302,00

3 732 348,79

b.

2019-03-27

4/2018/G

2/LGD-PR
/RI/2018/PG

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Grzmiącej”

Grzmiąca, Gmina Wiejska Grzmiąca

14 999,00

14 999,00

3 747 347,79

c.

2019-03-27

4/2018/G

3/LGD-PR
/RI/2018/PG

Stowarzyszenie Stanica Harcerska Drężno

„Wymiana infrastruktury kąpieliska w Stanicy Harcerskiej w Drężnie”

Drężno, Gmina Wiejska, Szczecinek

14 960,00

14 960,00

3 762 307,79

d.

2019-03-27

4/2018/G

4/LGD-PR
/RI/2018/PG

STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GWDZIE WIELKIEJ

„Rozbudowy siłowni plenerowej na terenie działki nr 250 w Gwdzie Wielkiej”

Gwda Mała, Gmina Wiejska Szczecinek

10 650, 00

10 650, 00

3 772 957,79

e.

2019-03-27

4/2018/G

5/LGD-PR/RI/2018/PG

Ludowy Zespół Sportowy „GRAB”

„Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży we wsi Grabowo”

Grabowo, Gmina Biały Bór

14 876,00

14 876,00

3 787 833,79

f.

2019-03-27

4/2018/G

6/LGD-PR
/RI/2018/PG

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie

„Loża prasowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

14 999,00

14 999,00

3 802 832,79

g.

2019-03-27

4/2018/G

7/LGD-PR
/RI/2018/PG

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie

„Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie”

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

11 200,00

11 200,00

3 814 032,79

h.

2019-03-27

4/2018/G

8/LGD-PR
/RI/2018/PG

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół

„Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowości Borne Sulinowie”

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

14 800,00

14 800,00

3 828 832,79

i.

2019-03-27

4/2018/G

9/LGD-PR
/RI/2018/PG

STOWARZYSZENIE SILNOWO 2020

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowica”

Dąbrowica, Gmina Borne Sulinowo

14 710,00

14 710,00

3 843 452,79

j.

2019-03-27

4/2018/G

10/LGD-PR
/WK4/2018/PG

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubowo”

Łubowo, Gmina Borne Sulinowo

14 710,00

14 710,00

3 858 252,79

k.

2019-03-27

4/2018/G

11/LGD-PR
/RI/2018/PG

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Radacz

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radacz”

Radacz, Gmina Borne Sulinowo

14 710,00

14 710,00

3 872 962,79

l.

2019-03-27

4/2018/G

12/LGD-PR
/RI/2018/PG

Barwickie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Razem”

„Razem dla osób niepełnosprawnych z Gminy Barwice”

Barwice, Gmina Barwice

10 384,00

10 384,00

3 883 346,79

m.

2019-03-27

4/2018/G

13/LGD-PR
/RI/2018/PG

STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWII”

„Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul Brzeźnickiej w Białym Borze”

Biały Bór, Gmina Biały Bór

13 490,00

13 490,00

3 896 836,79

n.

2019-03-27

4/2018/G

14/LGD-PR
/WK4/2018/PG

STOWARZYSZENIE „GMINA Z POMYSŁEM”

„Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu - „ZIELONE PŁUCA BIAŁEGO BORU”

Biały Bór, Gmina Biały Bór

31 400,00

31 400,00

3 928 236,79

o.

2019-03-27

4/2018/G

15/LGD-PR/RI/2018/PG

LUDOWY KLUB KAJAKOWY „HUBERTUS”

„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup sprzętu pływającego w Gminie Biały Bór”

Biały Bór, Gmina Biały Bór

12 500,00

12 500,00

3 940 736,79

p.

2019-03-27

4/2018/G

16/LGD-PR
/RI/2018/PG

Stowarzyszenie Nasza Gmina

„Rozwijamy nasze pasje”

Dalęcino, Gmina Szczecinek

11 867,00

11 867,00

3 952 603,79

47.   

2019-04-23

1/2018

9/LGD-
PR/PDG/2018

Mariusz Banat

Podjęcie Działalności Gospodarczej – usługi napraw samochodowych

Jelenino, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

4 002 603,79

48.

2019-07-26

3/2018/G

Projekt
Grantowy
Nr 3/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Operacja tytułem: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Obszar LGD POJEZIERZE RAZEM

123 367,34

123 367,34

4 125 971,13

a)

2019-07-26

3/2018/G

7/LGD/PR
/P/2018/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

Promocja Obszaru LSR poprzez oznakowanie jezior: Komorze, Pile i Wierzchowo przy pomocy tablic z mapami batymetrycznymi 3D

Gmina Borne Sulinowo (Komorze, Borne Sulinowo, Piława); Gmina Szczecinek (Grąbczyn, Stare Wierzchowo)

10 700,00

10 700,00

4 013 303,79

b)

2019-07-26

3/2018/G

4/LGD/PR
/P/2018/PG

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół

Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół w Bornem Sulinowie

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

15 000,00

15 000,00

4 028 303,79

c)

2019-07-26

3/2018/G

2/LGD/PR
/P/2018/PG

Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy

Na szlaku dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty pieczenia chleba gwdowskiego w Siedzibie Stowarzyszenia Festiwal chleba i produktów regionalnych na działce nr 250 w Gwdzie Małej

Gwda Mała, Gmina Szczecinek

6 800,00

6 800,00

4 035 103,79

d)

2019-07-26

3/2018/G

5/LGD/PR
/P/2018/PG

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gwdzie Wielkiej

Restauracja ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego w Gwdzie Wielkiej wraz z tablicą informacyjną o wartości historycznej obiektu

Gwda Wielka, Gmina Szczecinek

15 000,00

15 000,00

4 050 103,79

e)

2019-07-26

3/2018/G

3/LGD/PR
/P/2018/PG

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID

Organizacja konferencji naukowej pn. „Śladami przeszłości” oraz wystawy w miejscowości Borne Sulinowo

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

14 225,00

14 225,00

4 064 328,79

f)

2019-07-26

3/2018/G

8/LGD/PR
/P/2018/PG

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Remont fundamentów zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Wierzchowie

Wierzchowo, Gmina Wiejska Szczecinek

46 785,00

46 785,00

4 111 113,79

g)

2019-07-26

3/2018/G

6/LGD/PR
/P/2018/PG

Gmina Barwice

Renowacja miejsca tradycji w Piaskach

Piaski, Gmina Barwice

14 800,00

14 857,34

4 125 971,13

49.

2019-11-06

1/2019

2/LGD-PR/WK1/2019

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Podróże kulinarne, czyli integracja lokalnej społeczności poprzez organizację imprez tematycznych o charakterze edukacyjnym i integracyjnym

Piława, Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

38 461,00

60 445,60

4 186 416,73

50.

2019-11-12

1/2019

3/LGD-PR/WK1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

Bezpieczny Powiat Szczecinecki

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

124 060,00

124 060,00

4 310 476,73

51.

2019-11-12

2/2019

1/LGD-PR/WK2/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

W zgodzie z tradycją i przyrodą – Powiat Szczecinecki na eko!

Obszar Powiatu Szczecineckiego

86 567,00

86 567,00

4 397 043,73

52.

2020-03-05

5/2019

1/LGD-PR/RI/2019/1

Gmina Biały Bór

Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze na skatepark

Biały Bór, Gmina Biały Bór

63 630,00

73 524,48

4 470 568,21

53.

2020-03-05

5/2019

2/LGD-PR/RI/2019/1

Gmina Barwice

Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę ogrodzenia cmentarza w miejscowości Polne

Polne, Gmina Barwice

46 783,00

100 000,00

4 570 568,21

54.

2020-03-05

5/2019

3/LGD-PR/RI/2019/1

Gmina Borne Sulinowo

Przebudowa placu zabaw w Silnowie i Radaczu, gm. Borne Sulinowo

Silnowo, Radacz, Gmina Borne Sulinowo

44 541,00

70 000,00

4 640 568,21

55.

2020-05-15

4/2019

4/LGD-PR/RDG/2019

Marek Anciar

Rozwój działalności gospodarczej poprzez przebudowę byłej hydroforni na obiekt turystyczny oraz zwiększenie zatrudnienia

Jeleń, Gmina Borne Sulinowo

197 852,00

197 852,00

4 838 420,21

56.

2020-05-15

3/2019

1/LGD-PR/PDG/2019

Andrzej Łyszcz

Utworzenie działalności gospodarczej – An-Dor Andrzej Łyszcz

Barwice, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

4 888 420,21

57.

2020-05-20

3/2019

3/LGD-PR/PDG/2019

Józef Kania

Podjęcie działalności usługowej związanej z leśnictwem poprzez zakup maszyn

Uniemino, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

4 938 420,21

58.

2020-05-22

3/2019

4/LGD-PR/PDG/2019

Angelika Jakubiak

Utworzenie działalności gospodarczej – Usługi ogrodnicze „JULIA”

Grabiążek, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

4 988 420,21

59.

2020-05-22

3/2019

6/LGD-PR/PDG/2019

Łukasz Chrzanowski

Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego

Międzylesie, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

5 038 420,21

60.

2020-05-28

3/2019

5/LGD-PR/PDG/2019

Marcin Gwiazda

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania termoizolacji budynków metodą wdmuchiwania materiałów sypkich

Omulna, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

5 088 420,21

61.

2020-05-28

4/2019

6/LGD-PR/RDG/2018

Krzysztof Tomaszewisz „Talisman”

Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez doposażenie w sprzęt muzyczny

Krosino, Gmina Grzmiąca

77 916,00

77 916,00

5 166 336,21

62.

2020-06-18

4/2019

5/LGD-PR/RDG/2019

Tomasz Sowiński

Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie i wzrost zatrudnienia w Tomasz Sowiński Firma Pilarska „SOWIŃSKI”

Gwda Wielka, Gmina Szczecinek

102 926,00

102 926,00

5 269 262,21

 

 

2019-04-04  Dwa konkursy LGD - szczecinek.com

2017-08-08  Wsparcie PROW: Lokalne działania i młodzi dziennikarze  - wzp.pl

2017-07-11  Świetlica wiejska w Godzimierzu zyska nowy wygląd - gminaszczecinek.pl

2017-07-11  Świetlica wiejska w Godzimierzu zyska nowy wygląd - szczecinek.com

2017-06-19  Nowe siłownie i place zabaw na terenie Gminy Borne Sulinowo - bornesulinowo.pl

2017-05-15  Podpisali pierwsze umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW - iszczecinek.pl

2017-03-07  LGD POJEZIERZE RAZEM - powiat.szczecinek.pl

2016-09-19  Pyszny, jak pasztecik z Gwdy - temat.net.pl

2016-09-19  Paszteciki Gwdowskie – nowy Produkt Tradycyjny z powiatu szczecineckiego - gawex.pl

2016-09-19  Paszteciki Gwdowskie na liście Produktów Tradycyjnych - iszczecinek.pl

2016-08-31  Gminna sesja - tvzachod.com.pl

2016-08-24  Aktualności TV Zachód - Pojezierze Razem zaprasza na spotkania - tvzachod.com.pl

2016-08-23  Obrady Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM - powiat.szczecinek.pl

2016-08-18  LGD Pojezierze Razem zaprasza na cykl spotkań - iszczecinek.pl

2016-08-09  LGD „POJEZIERZE RAZEM” zaprasza - powiat.szczecinek.pl

2016-08-05  LGD „Pojezierze Razem” informuje - powiat.szczecinek.pl

2016-08-03  Wnioski i umowy w ramach PROW na lata 2014-2020 !!! - bialybor.com.pl

2016-07-07  Ponad milion złotych trafi do Lokalnej Grupy Działania ''Pojezierze Razem'' - gawex.pl

2016-07-06  „Pojezierze Razem” z umową wartą ponad milion złotych - wzp.pl

2016-06-24  Rozwój potencjału LGD - powiat.szczecinek.pl

2016-06-22  Absolutorium dla Lokalnej Grupy Działania - powiat.szczecinek.pl

2016-06-22  „POJEZIERZE RAZEM” uczestniczyła w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MIKRODOTACJE – MAŁE INICJATYWY LOKALNE - bialybor.com.pl

2016-06-14  LGD Pojezierze Razem - bialybor.com.pl

2016-06-10  Środki z LGD POJEZIERZE RAZEM - powiat.szczecinek.pl

2016-05-25  Środki dla LGD „Pojezierze Razem” przyznane - powiat.szczecinek.pl

2016-05-25  1,2 mln euro dla LGD „Pojezierze Razem” - miastozwizja.pl

2016-05-25  1,2 mln euro dla Lokalnej Grupy Działania ''Pojezierze Razem''v - gawex.pl

2016-05-25  LGD POJEZIERZE RAZEM z umową ramową - bialybor.com.pl

2016-05-25  Umowa uroczyście odebrana - powiat.szczecinek.pl

2016-05-18  Fundusze dla Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Razem” przyznane - powiat.szczecinek.pl

2016-05-18   Lokalna Grupa Działania ''Pojezierze Razem'' podpisała umowę - gawex.pl

2016-05-18   Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” podpisała umowę - iszczecinek.pl

2016-05-16  Pieniądze na lokalne działanie - ekoszalin.pl

2015-04-14  Zmiany w Lokalnych Grupach Działania - gawex.pl

 

 

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego lgr.szczecinek.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego lgr.szczecinek.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

- utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego lgr.szczecinek.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym lgd.szczecinek.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego lgd.szczecinek.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

POJEZIERZE RAZEM

78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16, pok. 101

tel.fax 94-37-292-63

KRS 0000563877  NIP 6731899308  REGON 361845060

 

Numer konta LGD POJEZIERZE RAZEM:

35 8566 1042 0501 2776 5004 0001
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 
Oddział w Szczecinku

 

Dariusz Siubdzia - Dyrektor Biura LGD
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 0-94-37-292-63 lub 0-785-171-007 lub 0-506-161-596

Monika Symonowicz - Specjalista administracyjny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 0-94-37-292-63

Agata Wójtów - Koordynator merytoryczny ds. LSR
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 0-94-37-292-63

Katarzyna Zabuska  - Asystent ds. organizacyjnych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 0-94-37-292-63

Godziny przyjęć: 

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700 do 1500
- czwartek od 800 do 1600

(Gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju - LSR: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek)